top of page

Huisregels

Als u een afspraak voor een massage maakt, gaan wij ervan uit dat u kennis genomen heeft van de onderstaande voorwaarden en hiermee akkoord gaat.

 1. Wij zijn preventieve massage-therapeut. De massages die wij aan u geven zijn niet bedoeld om ‘medische condities’ (zoals ziekte, acute of chronische klachten) te diagnosticeren en/of te behandelen. In bepaalde gevallen kunnen wij besluiten af te zien van het geven van een massage en u doorverwijzen naar een fysiotherapeut, arts, osteopaat of andere specialist.

 2. De certificaten die wij hebben behaald zijn voor u als klant beschikbaar om te zien.

 3. Wij zijn niet verantwoordelijk voor beschadiging, diefstal of verlies van persoonlijke bezittingen van de klant.

 4. De klant is zelf verantwoordelijk voor de informatie en de juistheid ervan die hij/zij tijdens het intake gesprek aan ons verstrekt, zodat wij de massage zo verantwoordelijk en veilig mogelijk uit kunnen voeren.

 5. Vriendelijk wordt verzocht om mobiele telefoons, piepers e.d. uit te schakelen of op stille stand te zetten vlak voor aanvang van de massage.

 6. De massages die wij geven, hebben niets met erotiek en/of seks te maken. Klanten die toch seksueel getinte opmerkingen maken of seksuele handelingen en/of gedragingen doen worden per direct uit de massagepraktijk verwijderd.

 7. Gemaakte afspraken kunnen tot 24 uur voorafgaand aan de afspraak kosteloos worden geannuleerd. Binnen 24 uur geannuleerde afspraken worden aan u door berekend.

 8. Eventuele gegevens die u voor of tijdens de massage aan mij geeft, worden door mij vertrouwelijk behandeld en nooit aan derden verstrekt. Vanuit onze beroepsethiek als zorggever houden wij ons aan een geheimhoudingsplicht.

 9. U kunt van ons verwachten dat hygiëne belangrijk is, wij verwachten dat van de klant ook.

 10. Bij het maken van een afspraak wordt altijd uw email, adres en telefoonnummer gevraagd voor onze administratie.

 11. Wederzijds respect in een veilige sfeer voor zowel u als ons is een vanzelfsprekendheid tijdens een massage.

 12. Door akkoord te gaan met deze voorwaarden verklaard u dat u ons nooit aansprakelijk zal stellen voor enige gevolgen, bijwerkingen en/of nawerkingen die mogelijk het gevolg zouden kunnen zijn van een massage die wij aan u geven.

 13. U betaald direct via de website bij het maken van een afspraak. Mocht u een cadeaubon of Massage Voordeel Kaart hebben, laat het ons weten. U kunt -met hoge uitzondering- de betaling ook per bank aan ons overmaken.

Privacy verklaring

Massage en Wellness Zandvoort vindt het belangrijk dat u weet dat er zorgvuldig met uw gegevens wordt omgegaan.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Massage en Wellness Zandvoort verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

 

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Contactgegevens van de klant via ons Online boekingsysteem
- Internetbrowser en apparaat type

 

Waarom we gegevens nodig hebben

Massage en Wellness Zandvoort verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

- Het maken van een online boeking in ons reserveringssysteem

- Het versturen van onze maandelijkse nieuwsbrief

- Het afhandelen van uw betaling
- Om te controleren of u reeds betaald heeft

- Massage en Wellness Zandvoort verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals bijvoorbeeld gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

Hoe lang we gegevens bewaren

Massage en Wellness Zandvoort zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Voor de belastingdienst is dit 7 jaar.

 

Delen met anderen

Massage en Wellness Zandvoort verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze diensten aan u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

In kaart brengen websitebezoek

Massage en Wellness Zandvoort gebruikt geen cookies.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@massagezandvoort.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. Massage en Wellness Zandvoort zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.
 

U kunt ons ook bereiken via:

Website: www.massagezandvoort.nl
Massage en Wellness Zandvoort
Tolweg 14
2042 EL Zandvoort
Tel. 06-39486806

 

Beveiliging

Massage en Wellness Zandvoort neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@massagezandvoort.nl

Heeft u verder nog vragen? Neem dan gerust contact op via info@massagezandvoort.nl

Algemene voorwaarden

1 Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Massage en Wellness Zandvoort en cliënt waarop Massage en Wellness Zandvoort deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Inspanningen Massage en Wellness Zandvoort

Massage en Wellness Zandvoort zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap en op grond van de op dat moment voor Massage en Wellness Zandvoort bekende en toepasbare behandelmethode uitvoeren. Massage en Wellness Zandvoort zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

3. Afspraken

De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan Massage en Wellness Zandvoort melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Massage en Wellness Zandvoort het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen. Massage en Wellness Zandvoort moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden. Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichtingen te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.

4. Betaling

Massage en Wellness Zandvoort vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar in de praktijk en op haar website. Massage en Wellness Zandvoort vermeldt prijswijzigingen minimaal 30 dagen voor de ingangsdatum duidelijk zichtbaar in de praktijk en op haar website. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.
De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant te voldoen.
Betaling op rekening kan in hoge uitzondering en in overleg en dient binnen 7 dagen te zijn voldaan op opgegeven rekeningnummer van 
Massage en Wellness Zandvoort. Na het verstrijken van de betalingstermijn en de 1ste betalingsherinnering wordt er € 25,- administratie kosten in rekening ingebracht.

5. Cadeaubon

5.1.  Een cadeaubon uitgegeven door Massage en Wellness Zandvoort is enkel en alleen inwisselbaar bij Massage en Wellness Zandvoort.
De cadeaubon is geldig op het gehele behandeling- en producten aanbod van 
Massage en Wellness Zandvoort.
De aangegeven waarde is in euro’s. De cadeaubon heeft een geldigheid van twaalf (12) maanden na de afgiftedatum, welke is vermeld op de cadeaubon.
Na de vervaldatum kan de cadeaubon niet meer gebruikt worden.
5.2 Indien de waarde van de cadeaubon lager is dan de behandeling of het product dan dient het resterende bedrag bijbetaald te worden.
5.3 De cadeaubon is niet inwisselbaar tegen contant geld.
5.4 Het is niet toegestaan cadeaubonnen te wijzigen, te vervalsen, te ondermijnen of anderszins aan te tasten.

6. Persoonsgegevens & privacy

De cliënt voorziet Massage en Wellness Zandvoort vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan Massage en Wellness Zandvoort aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. Massage en Wellness Zandvoort behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

In het privacy regelement van Massage en Wellness Zandvoort vind je belangrijke informatie over de persoonsgegevens die Massage en Wellness Zandvoort verwerkt, op welke manier en waarom, conform de Europese Privacywetgeving zoals deze is vastgelegd in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van 25 mei 2018. Bij strijdigheid tussen de bepalingen van het Privacy statement en de algemene voorwaarden, gaan de bepalingen van het privacy regelement voor op de algemene voorwaarden.

Massage en Wellness Zandvoort zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.

7. Geheimhouding

Massage en Wellness Zandvoort is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Massage en Wellness Zandvoort verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

8. Aansprakelijkheid

Massage en Wellness Zandvoort niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Massage en Wellness Zandvoort is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Massage en Wellness Zandvoort is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de praktijk. Wel waken wij door middel van cameratoezicht over uw en onze eigendommen.

9. Garantie

Massage en Wellness Zandvoort geeft twee weken (14 dagen) garantie op de producten. Deze garantie vervalt indien:
a) De cliënt andere producten dan de door 
Massage en Wellness Zandvoort geadviseerde heeft gebruikt.
b) De cliënt de adviezen niet heeft opgevolgd.
c) De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen twee werkdagen heeft opgevolgd.
d) De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.

10. Beschadiging & diefstal

Massage en Wellness Zandvoort heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Massage en Wellness Zandvoort meldt diefstal altijd bij de politie.

11. Klachten

Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan Massage en Wellness Zandvoort.
Massage en Wellness Zandvoort moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal Massage en Wellness Zandvoort de behandeling opnieuw verrichten zoals overeen-gekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt. Indien Massage en Wellness Zandvoort en klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator.

12. Behoorlijk gedrag

De cliënt behoort zich in de praktijk en tijdens ambulante behandeling behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Massage en Wellness Zandvoort het recht de behandeling te staken zonder verdere opgaaf van redenen.

13. Recht

Op elke overeenkomst tussen Massage en Wellness Zandvoort en de cliënt is Nederlands recht van toepassing. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

bottom of page